Nieuws

Jaarverslag 10voordeleraar beschikbaar

vrijdag, 1 juni 2018

Het jaarverslag van het programma 10voordeleraar is beschikbaar. In dit jaarverslag zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het verslagjaar opgenomen. Daarnaast is informatie opgenomen over de achtergronden, organisatiestructuur, processen en werkwijzen.

Download hier het jaarverslag van 10voordeleraar.

De lerarenopleidingen hebben binnen het programma 10voordeleraar de handen ineengeslagen om de kenniscomponent binnen de opleidingen te versterken. Het afgelopen jaar hebben ruim duizend lerarenopleiders in kennisnetwerken gewerkt aan de landelijke kwaliteitsinstrumenten kennisbases, kennistoetsen en peer-review. Voor de externe legitimiteit maken ook leraren uit het werkveld, wetenschappers en andere externe deskundigen deel uit van de processen. De ingezette instrumenten en de verduurzaming van de kennisnetwerken versterken de docentprofessionalisering en kwaliteitszorg.

Landelijke kennisbases
Binnen de lerarenopleidingen zijn zestig kennisbases opgesteld. Honderden lerarenopleiders hebben afgelopen jaar gewerkt aan het actualiseren hiervan. Er was specifieke aandacht voor samenhang en vakoverstijgende thema’s. De kennisbases zijn gelegitimeerd en gevalideerd door onder andere wetenschappers, lectoren, directeuren, sectorraden en het werkveld. Daarnaast zijn de kennisbases getoetst aan de laatste wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen in het werkveld en veranderingen op het gebied van landelijk beleid.

Landelijke peer-review
Meer dan achthonderd lerarenopleiders maken onderdeel uit van de peer-reviewgroepen. Afgelopen jaar zijn grote stappen gezet in de verduurzaming van peer-review. Alle peer-reviewvakken hebben een borgingsplan opgesteld om peer-review te verankeren binnen de opleidingen. Daarnaast zijn een aantal nieuwe vakken aangesloten. Een belangrijke ontwikkeling is de rol die peer-review kan spelen binnen het accreditatiestelsel.

Landelijke kennistoetsen
In 2017 werkten ruim 180 vakdocenten en 30 wetenschappers en toetsdeskundigen aan de ontwikkeling van toetsvragen voor de landelijke kennistoetsen. Zij hebben afgelopen kalenderjaar 38 landelijke kennistoetsen ontwikkeld. In het verslagjaar zijn bijna 21.000 toetsen afgenomen, waarvan ruim 16.000 bij de pabo’s en bijna 5.000 bij de tweedegraadslerarenopleidingen. De normering kwam tot stand met directe betrokkenheid van 175 vakdocenten en 150 leraren uit het werkveld. Het afgelopen jaar zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de overgang naar een nieuw toetssysteem in 2018. Met deze overgang en het feit dat de itembanken steeds meer gevuld raken met vragen, kunnen we toewerken naar meer flexibilisering in de toetsafnames.

Om te reageren moet u ingelogd zijn

Vertrek Arian van Staa als programmadirecteur

Per 1 september a.s. vertrekt Arian van Staa als...

maandag, 9 juli 2018
Windesheimstudent scoort volle 10 op landelijke kennistoets Wiskunde

Voor het eerst sinds de invoering van de landelijke kennistoetsen...

woensdag, 4 juli 2018