Kennisbases

Kennisbases

Een kennisbasis beschrijft de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en (vakspecifieke) vaardigheden die een startebekwame leerkracht moet beehersen. In de periode 2008-2011 hebben lerarenopleiders over de volle breedte van de lerarenopleidingen gezamenlijk de kennisbases ontwikkeld. In totaal zijn meer dan zestig kennisbases opgesteld.

Een kennisbasis legt een brede en gemeenschappelijke basis vast. Het is uiteindelijk aan de hogescholen om de inhoud van de kennisbasis te implementeren in het eigen onderwijs- en toetsprogramma. In de uitwerking ervan wordt ruimte geboden voor de specifieke (levensbeschouwelijke) achtergronden en/of didactische en onderwijskundige uitgangspunten van de verschillende hogescholen.

 

Herijking

Vakinhoudelijke veranderingen, maatschappelijke ontwikkelingen en voorstrschrijdende inzichten maken het wenselijk dat iedere kennisbasis met enige regelmatig wordt beoordeeld op de inhoud en waar nodig wordt aangepast. In 2016 is gestart met de herijking van de oorspronkelijke kennisbases, waarbij gekeken is naar het actualiseren van de inhoud. Daarnaast is de nadruk gelegd op de implementatie van een aantal (maatschappelijk) belangrijke vakoverstijgende thema’s. Ook is bij de herijking expliciete nadruk besteed aan de samenhang tussen de verschillende kennisbases. Bij de pabo's is ervoor gekozen om de afzonderlijke kennisbases te integreren tot één geheel.

 

Proces

Lerarenopleiders vormen de spil bij het herijkingsproces van de kennisbases. De wensen voor de aanpassing van de verschillende kennisbases hebben ze kenbaar gemaakt tijdens onder andere peer-reviewgesprekken. Een kerngroep per kennisbasis heeft de herijkingswensen geïnventariseerd en gebundeld en voorgelegd aan relevante betrokkenen, waaronder alumni, lectoren, wetenschappers en/of beleidsmakers, voor de externe legitimatie. De gelegitimeerde herijkingswensen zijn vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de vaststellingscommissie. In deze commissie nemen vertegenwoordigers uit het betreffende landelijke directeurenoverleg lerarenopleidingen, de sectorraden, de Raad voor kwaliteitsborging peer-review en het programmabureau 10voordeleraar deel. De specifieke taak van de vaststellingscommissie is het beoordelen van de procesgang door na te gaan of de procedures juist zijn gevolgd, de herijkingswensen breed zijn gedragen en in afdoende mate zijn onderbouwd.

Na het fiat van de vaststellingscommissie is een schrijfgroep, meestal samengesteld uit leden van de kerngroep, aan de slag gegaan met het herschrijven van de diverse kennisbases. De in eerste versie opgeleverde kennisbases zijn door externe experts van feedback en validering voorzien. De gevalideerde kennisbases zijn vervolgens opnieuw voorgelegd aan (vertegenwoordigers van de) eigen achterban. Na verwerking van de laatste opmerkingen zijn de herijkte kennisbases met een positief advies van het betreffende landelijke directeurenoverleg lerarenopleidingen en de Stuurgroep lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen vastgesteld.Meer aandacht voor burgerschap in kennisbases pabo

In Science Guide is op 13 maart 2018 een interview verschenen...

donderdag, 15 maart 2018
Overhandiging herijkte kennisbases lerarenopleidingen

De herijkte kennisbases van de verschillende lerarenopleidingen...

dinsdag, 13 maart 2018
Een kijkje bij de externe validering kennisbasis vakmaster Duits

Maandag 26 januari 2018 was bij de externe validering van de...

donderdag, 22 februari 2018