Kennisbases

Kennisbases

Een kennisbasis beschrijft de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en (vakspecifieke) vaardigheden die een student aan het einde van zijn opleiding moet beheersen. In de periode 2008-2011 hebben lerarenopleiders over de volle breedte van de lerarenopleidingen gezamenlijk de kennisbases ontwikkeld. In totaal zijn meer dan zestig kennisbases opgesteld.

Een kennisbasis legt een brede en gemeenschappelijke basis vast. Het is uiteindelijk aan de hogescholen om de inhoud van de kennisbasis te implementeren in hun eigen onderwijs- en toetsprogramma. In de uitwerking ervan wordt ruimte geboden voor de specifieke (levensbeschouwelijke) achtergronden en/of didactische en onderwijskundige uitgangspunten van de verschillende hogescholen.

 

Herijking

Vakinhoudelijke veranderingen, maatschappelijke ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten maken het wenselijk dat iedere kennisbasis met enige regelmatig wordt beoordeeld op de inhoud en waar nodig wordt aangepast. In 2016 is gestart met de herijking van de oorspronkelijke kennisbases, waarbij gekeken is naar het actualiseren van de inhoud en het herijken van het niveau. Ook is gekeken naar de breedte van de vakkennis, zodat de kennisbasis het desbetreffende werkterrein (basisonderwijs, tweedegraadsgebied, eerstegraadsgebied) van de toekomstige leraar geheel dekt. Daarnaast is de nadruk gelegd op de implementatie van een aantal (maatschappelijk) belangrijke vakoverstijgende thema’s. Ook is bij de herijking expliciete nadruk besteed aan de samenhang tussen de verschillende kennisbases die inhoudelijke en vakoverstijgende verwantschap kennen. Uiteraard zijn de herijkte kennisbases getoetst aan de laatste wetenschappelijke inzichten van het vak, de ontwikkelingen in het werkveld en veranderingen op het gebied van landelijk beleid.

 

Proces

Lerarenopleiders vormden de spil bij het herijkingsproces van de kennisbases. Alle lerarenopleiders hebben input kunnen leveren. De wensen voor de aanpassing van de verschillende kennisbases hebben ze kenbaar gemaakt tijdens onder andere peer-reviewgesprekken. De uitwisseling van ideeën van lerarenopleiders en wensen tussen de instellingen is nodig om tot een gezamenlijke kennisbasis te komen: peer-review is daar bij uitstek het middel voor. Een kerngroep per kennisbasis heeft de herijkingswensen geïnventariseerd en gebundeld en ter legitimatie voorgelegd aan relevante betrokkenen, waaronder alumni, lectoren, wetenschappers en/of beleidsmakers. De gelegitimeerde herijkingswensen zijn vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de vaststellingscommissie. In deze commissie nemen vertegenwoordigers uit het betreffende landelijke directeurenoverleg lerarenopleidingen, de sectorraden, de Raad voor kwaliteitsborging peer-review en het programmabureau 10voordeleraar deel. De specifieke taak van de vaststellingscommissie is het beoordelen van de procesgang door na te gaan of de procedures juist zijn gevolgd, de herijkingswensen breed zijn gedragen en in afdoende mate zijn onderbouwd.

Na het fiat van de vaststellingscommissie is een schrijfgroep, meestal samengesteld uit leden van de kerngroep, aan de slag gegaan met het herschrijven van de diverse kennisbases. De in eerste versie opgeleverde kennisbases zijn door externe experts van feedback en validering voorzien. De gevalideerde kennisbases zijn vervolgens opnieuw voorgelegd aan (vertegenwoordigers van de) eigen achterban. Na verwerking van de laatste opmerkingen zijn de herijkte kennisbases met een positief advies van het betreffende landelijke directeurenoverleg lerarenopleidingen en de Stuurgroep lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen vastgesteld.

Voor de betrokkenen bij het herijkingsproces is een extranet beschikbaar gesteld voor het verzamelen en raadplegen van informatie rondom het herijkingsproces.Toetsdata studiejaar 2018-2019 bekend

De toetsdata van de landelijke kennistoetsen voor studiejaar...

donderdag, 24 mei 2018
Toetsuitslagen pabo

Vandaag hebben alle studenten van de pabo hun uitslag ontvangen...

dinsdag, 8 mei 2018
Jaarcongres Vereniging Hogescholen - Meer waarde met hbo... door landelijke samenwerking

Op donderdag 19 april a.s. staat het programmabureau...

dinsdag, 17 april 2018