Directeurenoverleg: een overleg van alle directeuren van de pabo’s, tweedegraadsopleidingen en de faculteitsdirecteuren.

 • Komt drie of vier keer per jaar bij elkaar
 • Spreekt uitsluitend over 10voordeleraar
 • Adviseert en informeert over alle zaken die met de toetsafname op de opleidingen te maken hebben 

 

Vakoverleggen: per vak een discussieplatform van docenten over de kennisbasis en kennistoets van het vak.

 • Organiseren drie of vier keer per jaar overleg in formele structuur
 • Zijn verantwoordelijk voor onderhoud en legitimatie van de kennisbasis
 • Vaardigen leden af naar de vakcommissies

Kwaliteitspanel: bestaat uit toetstechnische deskundigen die alle stappen in het proces bewaken.

 • Beoordeelt de toetstechnische kwaliteit van de vragen
 • Adviseert redactieteams in het helder formuleren van de juiste vragen

Vakcommissies: vakdeskundige docenten, voorgezeten door hoogleraren of universitair hoofddocenten in de betreffende vakken.

 • Oordelen over de gemaakte keuzes in de toetsmatrijs
 • Controleren of de juiste kennisgebieden – (sub)domeinen- aan bod komen in de toets
 • Beoordelen of de aandacht goed verdeeld is over de (sub)domeinen
 • Oordelen of de vragen inhoudelijk deugen
 • Adviseren de hoofdredacteur en projectleider van hun vak
 • Beoordeelt de kwaliteit van de gehele toets

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Opdrachtgever
 • Eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het onderwijs
 • Geeft subsidie voor het ontwikkelen van kennisbases en -toetsen

 

Vereniging Hogescholen: De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen.

 • Voert in opdracht van OCW het project 10voordeleraar uit
 • De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging draagt zorg voor landelijke eenduidigheid in deelnameplanning en toetsafname
 • eindverantwoordelijke voor het project 10voordeleraar

Regiegroep: bestuursvoorzitters van hogescholen en vertegenwoordigers van pabo’s en lerarenopleidingen.

 • Draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van projectdoelen
 • Stuurt richting en tempo van 10voordeleraar
 • Legt verantwoording af aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen

 

Team 10voordeleraar: inhouds- en procesdeskundigen van de Vereniging Hogescholen.

 • Organiseert de realisatie van 17 toetsenbanken
 • Stuurt redactieteams, vakcommissies en het kwaliteitspanel aan
 • Overlegt met opleidingen en betrokken instanties
 • Bewaakt tijdspad, kwaliteit en budget
 • Organiseert digitale afname van de Landelijke Kennis Toets op pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen

 

Redacties: vakdocenten van verschillende opleidingsinstituten.

 • Stellen vragen op onder leiding van de hoofredacteur
 • Vragen advies aan de vakcommissies en het kwaliteitspanel
 • De hoofdredacteur plaatst goedgekeurde vragen in de toetsenbank
 • De hoofdredacteur stelt daaruit toetsen samen
 • Passen vragen en antwoordopties zo nodig aan

 

Raad voor kwaliteitsborging landelijke kennistoetsen

De Raad voor kwaliteitsborging landelijke kennistoetsen schrijft de cesuurmethode voor en is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van de landelijke kennistoetsen. De raad bestaat uit topdeskundigen op alle relevante gebieden:

 • prof. dr. Cees van der Vleuten
  expert voortgangstoetsing
 • prof. dr. Janke Cohen-Schotanus
  expert cesuurbepaling
 • prof. dr. Theo Eggen
  expert psychometrie
 • prof. dr. Folkert Kuiken
  hoogleraar Nederlandse taal
 • prof. dr. Frits Beukers
  hoogleraar wiskunde

Vaststellingscommissie: De vaststellingscommissie bestaat uit leden van instellings-examencommissies. De leden zijn door het Landelijk Overleg Examencommissies Lerarenopleidingen (LOEx) gekozen. 

Zij stellen vast dat de methode waarmee de cesuur is bepaald, juist is gehanteerd. Zij doen dat aan de hand van de verslagen van de data-analyse, het normeringsvoorstel van het normeringspanel en de cesuur die door de Raad van Advies is bepaald. Pas als de vaststellingscommissie de cesuurmethode goedkeurt, kunnen de cijfers berekend worden. 

Landelijk Overleg Examencommissies: Het Landelijk Overleg Examencommissies van lerarenopleidingen (LOEx) is een overleg waarin elke examencommissie van een instelling (pabo en tweedegraads) een vertegenwoordiger heeft.

 • Het LOEx draagt zorg voor landelijke eenduidigheid in afspraken rond examens.
 • Binnen het LOEx wisselt men ervaringen rond de toetsafname uit.
 • Daarnaast ziet het LOEx toe op een juiste afname van de toetsen.

 

Examencommissies: verantwoordelijken voor juiste examenpraktijk bij de opleidingen.

 • Aanspreekbaar op spelregels, vrijstellingen, fraude en bezwaar- en beroepsprocedures
 • Vaardigen leden af naar het Landelijk Overleg Examencommissies (LOEx)