Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij willen wel benadrukken dat het programmabureau van 10voordeleraar een uitvoeringsinstantie is. Dit betekent dat de primaire verantwoordelijkheid bij de betreffende opleiding ligt. Vragen rondom bijvoorbeeld exacte toetsdata, aanmelden, vrijstellingen, tijdsduurverlenging en beroep moeten dus bij de eigen opleiding of examencommissie gesteld worden.

Algemeen

×

In 2008 hebben de hogescholen met lerarenopleidingen met de staatssecretaris van Onderwijs de Meerjarenafspraak Krachtig Meesterschap afgesloten. In die overeenkomst staat het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen centraal. Zoals afgesproken in de meerjarenafspraak heeft elke lerarenopleiding een kennisbasis opgesteld. Voor zeventien vakken wordt deze kennisbasis getoetst in een landelijk examen. De landelijke kennistoetsen zijn een verplicht onderdeel van de hoofdfase geworden.

×

Voor de pabo zijn er landelijke kennistoetsen voor de vakken Nederlandse taal en Rekenen-wiskunde.

Voor de tweedegraads opleidingen zijn er landelijke kennistoetsen voor Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie (algemene economie), Economie (bedrijfseconomie), Engels, Frans, Geschiedenis, Gezondheidszorg en welzijn, Maatschappijleer, Natuurkunde, Nederlands, Omgangskunde, Scheikunde en Wiskunde.

×

Er is per vak een kennisbasis samengesteld. Tijdens de opleiding wordt dit behandeld. Niet alle domeinen van de kennisbasis zijn geschikt om landelijk digitaal te toetsen. Voor elk vak dat een landelijke kennistoets kent is een toetsgids opgesteld. In de toetsmatrijs in deze toetsgids is opgenomen welke domeinen getoetst worden en hoeveel vragen elke categorie telt. Daarmee is het een goed hulpmiddel bij het voorbereiden op de toets. Gebruik naast deze toetsmatrijs ook de kennisbasis.

×

Je moet geslaagd zijn voor de landelijke kennistoets (tweedegraads) of landelijke kennistoetsen (pabo) voordat je gediplomeerd de opleiding kunt verlaten. De cesuur wordt bepaald over de gehele toets, dus je hoeft niet voor elk domein een voldoende te halen. Het is niet mogelijk om alleen een bepaald domein herkansen.

×

Voor de pabo geldt dat voor de vakken Rekenen-wiskunde en Nederlandse taal een digitale landelijke kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding. Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar 2011-2012 ingestroomd zijn.

Voor de tweedegraads opleidingen geldt dat voor de vakken Nederlands, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Algemene economie, Bedrijfseconomie, Wiskunde en Natuurkunde een digitale landelijke kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding voor alle studenten en cursisten die vanaf studiejaar 2011-2012 ingestroomd zijn. Voor de vakken Duits, Frans, Maatschappijleer, Gezondheidszorg en welzijn, Omgangskunde, Biologie en Scheikunde geldt dat een digitale kennistoets onderdeel uitmaakt van de opleiding voor alle studenten en cursisten die vanaf het studiejaar 2012-2013 ingestroomd zijn. Studenten van een kopopleiding met een vooropleiding die vermeld staat in de verwantschapstabel (zie artikel 6a.1 van de Regeling Studiefinanciering 2000) zijn uitgesloten van deelname aan de landelijke kennistoets.

Aan iedere landelijke kennistoets is één studiepunt verbonden. Elke student van een lerarenopleiding moet dan ook geslaagd zijn voordat hij of zij gediplomeerd de opleiding kan verlaten.

×

Sinds het studiejaar 2013-2014 geldt voor het vak Engels dat het behalen van het Certificate of Proficiency in English (CPE) onderdeel is van de toetsing in het kader van 10voordeleraar. Voor het studiejaar 2015-2016 geldt voor de vakken Duits, Frans en Spaans dat een landelijk overeengekomen internationale toets onderdeel is van de toetsing in het kader van 10voordeleraar. Het betreft achtereenvolgens het GoetheZertifikat, de Test de Connaissance du Français (TCF) en het Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Aan elke internationale toets is één studiepunt verbonden. De geldigheidsduur van bovengenoemde certificaten is bepaald op vijf jaar. Binnen deze periode gelden behaalde resultaten bij een eventuele overstap naar een andere hogeschool ook op deze andere hogeschool. Voor meer informatie over deelname aan de internationale taaltoets kun je terecht bij je hogeschool.

Een aantal hogescholen heeft gekozen de internationale taaltoets en/of kennistoets deel uit te laten maken van een grotere onderwijseenheid. In deze gevallen is de internationale taaltoets en/of kennistoets voorwaardelijk voor het behalen van die onderwijseenheid.

De regels rondom de internationale taaltoets zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.

×

De organisatie 10voordeleraar is door de lerarenopleidingen belast met de organisatie van de ontwikkeling van kennisbases, toetsvragen, de digitale toets en de totstandkoming van de uitslag. De digitale toetsen worden op de hogescholen afgenomen. De organisatie en de hogescholen met lerarenopleidingen zorgen er samen voor dat de landelijke kennistoetsen objectief en betrouwbaar zijn.

×

De versterking van de kenniscomponent binnen de lerarenopleidingen was noodzakelijk om de leerkrachten beter voor te bereiden op hun taak. Leraren moeten duidelijk boven de stof staan die zij onderwijzen en moeten dus een niveau hebben dat beduidend hoger ligt dan de leerlingen. Natuurlijk komt er bij goed leraarschap meer kijken dan vakkennis alleen. Opleidingen bepalen zelf hoe ze de andere kennis en vaardigheden toetsen. Daarvoor zetten ze een heel palet aan middelen in: toetsen, stagerapporten, praktijkexamens, presentaties, onderzoeksverslagen en meer. Voor de talen Duits, Engels, Frans en Spaans wordt een verplichte internationale taaltoets afgenomen.

×

Publicatie van toetsdata en inzagedata (inclusief inschrijving voor inzage) vindt plaats via de toetskalender in de zomerperiode voorafgaand aan het nieuwe studiejaar. Informatie over de inschrijving voor een toets geschiedt via de hogeschool. 

Klik hier voor de toetskalender.

Toetsdeelname

× Je mag per studiejaar maximaal twee keer deelnemen aan een landelijke kennistoets. Voor de pabo-vakken worden er door 10voordeleraar per studiejaar vier toetsrondes georganiseerd. Deelname aan minimaal twee toetsrondes is voor alle pabo’s verplicht. Voor de tweedegraads lerarenopleidingen geldt dat er twee toetsrondes zijn per studiejaar. Deelname is verplicht voor alle hogescholen die de desbetreffende lerarenopleiding aanbieden. Toetsdata worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd.  

Bekijk hier de toetskalender.

×

Het aanmelden voor een landelijke kennistoets loopt via je opleiding. Daar kun je je digitaal aanmelden. Je ontvangt hiervan een bevestiging. De opleiding heeft vaak een eigen procedure ingericht, waarin ook geregeld is wanneer je mee mag doen en hoe je je moet aanmelden. In het geval je niet deelneemt aan de toets, dan geldt de aanmelding als een toetsdeelname en kan de hogeschool administratiekosten in rekening brengen. De regels voor aanmelding zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.

×

De landelijke kennistoetsen worden op de hogeschool en alleen in digitale vorm afgenomen. Heb je een handicap of chronische ziekte, waardoor het afleggen van de toets onder standaardafnamecondities duidelijk negatief wordt beoordeeld, dan kan je de examencommissie van je opleiding verzoeken de tijdsduur van de toetsafname te verlengen. De lettergrootte en het contrast van het beeldscherm kunnen vergroot worden. Het verzoek tot tijdsduurverlenging moet door de examencommissie gelijktijdig met de aanmelding ingediend worden. De regels voor het aanvragen van tijdsduurverlenging zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.

×

De landelijke kennistoetsen worden afgenomen op je eigen hogeschool en alleen in digitale vorm.

×

De lerarenopleidingen hebben landelijk de afspraak gemaakt dat studenten per studiejaar maximaal twee maal mogen deelnemen aan de betreffende landelijke kennistoets.

Voorbereiding

×

De landelijke kennistoets gaat over de vakkennis die je als student de voorgaande jaren eigen hebt gemaakt. Je hogeschool is verantwoordelijk voor het behandelen van de kennisbasis en de voorbereiding op de landelijke kennistoets. Je hogeschool kan op basis van jouw prestaties heel gericht wijzen op oefenmateriaal en eventueel extra trainingen. 10voordeleraar biedt alleen een aantal basismaterialen, zodat je weet waar de toets over gaat en hoe het toetssysteem werkt.

Klik hier voor meer informatie over je voorbereiding.

Toetsafname

×

Bij de afname van de landelijke kennistoets gelden de volgende regels:

  1. Je moet je legitimeren door middel van een geldige collegekaart in combinatie met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Alleen in het geval een hogeschool bij de identificatie van haar studenten geen collegekaartsysteem hanteert, volstaat een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart voor legitimatie.
  2. Jassen, tassen, horloges, telefoons en andere middelen waarmee elektronische informatieoverdracht mogelijk is, moeten buiten het toetslokaal blijven, of vóór in de toetsruimte.
  3. De surveillanten delen nadat je achter de pc bent gaan zitten aan elke student een persoonlijke inlogbrief uit. Deze inlogbrief bevat een unieke inlognaam (deelnemer-id), een uniek wachtwoord en de url voor de toets. Deelnemen onder een andere identiteit en/of inlognaam is niet toegestaan.
  4. Je moet minimaal 30 minuten blijven zitten, alvorens je de toetsruimte mag verlaten. De toets moet in alle gevallen afgerond worden vóór het voor de toets vastgestelde eindtijdstip.
  5. Je mag geen andere dan de toegestane hulpmiddelen gebruiken. De toegestane hulpmiddelen staan vermeld in de toetsgids van de landelijke kennistoets.
  6. Bij het afsluiten van de toets moet je de toets daadwerkelijk afsluiten met de knop toets beëindigen en uitloggen.
  7. De inlogcode, het kladpapier en eventueel andere uitgereikte hulpmiddelen moeten weer ingeleverd worden.
  8. Je mag niets meenemen waarop informatie over de vragen staat.
  9. Alle gangbare regels van het tentamenreglement van de hogeschool zijn van toepassing voor zover ze niet in strijd zijn met deze regels voor de landelijke kennistoetsen.

De regels voor toetsafname zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids. Extra regels zijn opgenomen in het hoofdstuk Het afnemen van de toets van de toetsgids, zoals het gebruik van hulpmiddelen, voorzieningen voor studenten met een studiebeperking en toiletbezoek.

Toetsuitslag

×

De uitslag van de landelijke kennistoets ontvang je via de eigen opleiding. Elke opleiding ontvangt 21 werkdagen na afloop van de toetsperiode van 10voordeleraar een lijst met per student het cijfer, de totale score en de domeinscores. Vervolgens deelt de opleiding binnen drie werkdagen jou het behaalde cijfer mee. Voor het bepalen van de werkdagen wordt gebruik gemaakt van het overzicht schoolvakanties, zoals dat jaarlijks wordt gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. De regels voor de uitslagverstrekking zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids

Klik hier voor de toetskalender.

×

De uitslag staat vooraf niet vast, maar wordt altijd achteraf berekend. Na de toetsafname vindt een intensief proces plaats waarin de resultaten van de toets worden geanalyseerd en beoordeeld. Alles bij elkaar duurt dit enkele werkweken. Rond de door het ministerie van onderwijs vastgestelde vakantieperiodes kan de uitslagverstrekking langer duren. Wegens de te volgen procedures en formaliteiten is het niet mogelijk om de uitslag eerder te verstrekken of om voor individuele gevallen een uitzondering te maken.

Lees meer over hoe de uitslag van een toets wordt bepaald.

×

Het is vooraf niet te zeggen wanneer je een voldoende hebt. Na de toetsafname vindt een intensief proces plaats waarin de resultaten van de toets worden geanalyseerd en beoordeeld. De vaststelling van de uitslag van de landelijke kennistoetsen heeft een wetenschappelijke basis. De cesuurbepaling van de toets vindt uiterst zorgvuldig plaats. Eerst wordt de betrouwbaarheid van de toets vastgesteld en wordt de psychometrische kwaliteit van iedere vraag afzonderlijk bekeken. Wanneer de analyses daartoe aanleiding geven, kan een vraag achteraf uit de toets verwijderd worden of kan er nog een alternatief goed gerekend worden. Vervolgens bepaalt het normeringspanel de moeilijkheidsgraad van de toets: wat is de ondergrens voor een voldoende. Het normeringspanel bestaat uit vakdocenten van een hogeschool en docenten uit het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Het cesuuradvies wordt goedgekeurd door de onafhankelijke Raad van kwaliteitsborging van de landelijke kennistoetsen en vervolgens wordt het vastgesteld door de vaststellingscommissie. De vaststellingscommissie bestaat uit afgevaardigden van de examencommissies van de hogescholen.

Lees meer over hoe de uitslag van een toets wordt bepaald.

×

Het is mogelijk om bij twee verschillende afnames van dezelfde toets een gelijke score te halen, maar toch een ander cijfer toegekend te krijgen. Dit heeft te maken met de berekening van de cijfers. Het cijfer is niet alleen afhankelijk van de behaalde score, maar ook van de cesuur, de gokscore en het aantal vragen in de toets. Dit kan verschillen per toets.

Lees meer over hoe de uitslag van een toets wordt bepaald.

×

In de uitslag die je ontvangt van je hogeschool is per toetsdomein aangegeven hoeveel vragen je juist beantwoord hebt. Het domeinpercentage wordt berekend op basis van het totaal aantal gemaakte vragen in het betreffende domein. Als je bijvoorbeeld in tijdnood bent gekomen, dan kan er een hoog domeinpercentage staan, terwijl je in werkelijkheid maar enkele vragen hebt gemaakt. Let op: de definitieve totaalscore wordt wel berekend op basis van het totaal aantal vragen dat in de toets is opgenomen. De eindscore op de toets valt dan ook lager uit, omdat je niet alle vragen hebt gemaakt.

×

Je moet de landelijke toets halen om de opleiding af te kunnen ronden. Je krijgt per studiejaar twee gelegenheden om de toets te maken. Mocht je onverhoopt gezakt zijn voor een landelijke kennistoets, dan is het verstandig dat je de individuele domeinscores bespreekt met jouw docent. Samen met je docent kun je je herkansingsstrategie bepalen. De individuele domeinscores verstrekt 10voordeleraar aan de opleiding. Mocht je deze ondanks onze afspraken met de opleiding niet bij de uitslag hebben gekregen, dan kan je deze alsnog opvragen bij je eigen opleiding.

Klik hier voor meer informatie als je je wilt voorbereiden voor een herkansing.

×

Je kan de door jou gemaakte toets en beoordeling op een beperkt aantal momenten inzien op het kantoor van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Nadat je de uitslag van je hogeschool ontvangen hebt, kun je je via deze website tijdens de vastgestelde inschrijfperiode inschrijven voor één van de inzages die 10voordeleraar organiseert. Afhankelijk van de belangstelling worden er inzagemomenten opengezet. De data worden gecommuniceerd tijdens de toetsafname en bij het verstrekken van de uitslag. Daarnaast zijn ze terug te vinden in de toetskalender op deze website. Via die pagina kun je je ook inschrijven. Inzage vindt plaats onder examencondities. Je ziet wat je per vraag hebt geantwoord, of het gegeven antwoord correct is en wat het juiste antwoord is. Er is geen inhoudelijk deskundige aanwezig. Het is dan ook verstandig dat je in gesprek gaat met je eigen docent op basis van de individuele domeinscores die verstrekt zijn bij je uitslag. De regels voor inzage zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.

Lees meer over de regels rondom inzage.

 

 

×

Mocht je het ondanks de zorgvuldige proces rondom de uitslagbepaling niet eens zijn met de uitslag, dan kun je tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen. Dit dien je te doen binnen zes weken na datum publicatie uitslag bij de toegankelijke faciliteit (ook wel Loket of Klachtenloket genoemd) van je eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen opleiding. Raadpleeg deze zorgvuldig. De regels voor beroep zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.

×

De geldigheidsduur van de uitslag van de digitale landelijke kennistoetsen is bepaald op vijf jaar nadat de uitslag is opgenomen in de studentenadministratie van de hogeschool. Binnen deze periode gelden behaalde resultaten bij overstap ook op een andere hogeschool. De regels voor de geldigheidsduur van de uitslag zijn ook terug te vinden in de bijlage Onderwijs- en examenregeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen van de toetsgids.